ایران دارای چهار (PET Scan)، ترکیه ۸۰ دستگاه/خروج ارزهای بیماری

ایران دارای چهار (PET Scan)، ترکیه ۸۰ دستگاه/خروج ارزهای بیماری

نخستین کارگروه مهندسی پزشکی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد تشکیل شد که در این راستا بر عزم جدی ساخت ایمپلنت و (PET Scan) ایرانی تأکید شد زیرا یکی از مشکلات کشور کمبود دستگاه پت اسکن است بطوریکه ترکیه ۷۶ (PET Scan) بیشتر از ایران دارد.

فیلم سریال آهنگ

مد روز