از قرارداد fatf بوی سلطه می آید/ نخبگان متوهم تقوای سیاسی ندارند

از قرارداد fatf بوی سلطه می آید/ نخبگان متوهم تقوای سیاسی ندارند
کارشناس مسائل سیاسی گفت: یکی از دلایلی که نخبگان دچار توهم هستند این است که دارای تقوای سیاسی نیستند و واقعیت ها را می بینند و به زبان نمی آورند.

از قرارداد fatf بوی سلطه می آید/ نخبگان متوهم تقوای سیاسی ندارند

کارشناس مسائل سیاسی گفت: یکی از دلایلی که نخبگان دچار توهم هستند این است که دارای تقوای سیاسی نیستند و واقعیت ها را می بینند و به زبان نمی آورند.
از قرارداد fatf بوی سلطه می آید/ نخبگان متوهم تقوای سیاسی ندارند