ورزشکاران اصفهانی در مسابقات جهانی ‘او-اسپرت’ 5 مقام کسب کردند

ورزشکاران اصفهانی در مسابقات جهانی ‘او-اسپرت’ 5 مقام کسب کردند
اصفهان-ایرنا- ورزشکاران اصفهانی حاضر در اولین دوره مسابقات قهرمانی نخبگان جهان در رشته ‘او-اسپرت’ پنج مقام کسب کردند.

ورزشکاران اصفهانی در مسابقات جهانی ‘او-اسپرت’ 5 مقام کسب کردند

اصفهان-ایرنا- ورزشکاران اصفهانی حاضر در اولین دوره مسابقات قهرمانی نخبگان جهان در رشته ‘او-اسپرت’ پنج مقام کسب کردند.
ورزشکاران اصفهانی در مسابقات جهانی ‘او-اسپرت’ 5 مقام کسب کردند