فتنه 88 نشان داد بلوغ سیاسی خواص از عامه مردم کمتر است

فتنه 88 نشان داد بلوغ سیاسی خواص از عامه مردم کمتر است
بیژن نوباوه وطن نماینده پیشین دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی گفت: درس انتخابات سال 88 نفهمی سیاسی عده است که نشان دادن از کوچکترین میزان فهم سیاسی برخوردار نیستند.این مسأله نشان می دهد که هنوز بلوغ سیاسی در میان نخبگان ما از مردم عادی کمتر است.

فتنه 88 نشان داد بلوغ سیاسی خواص از عامه مردم کمتر است

بیژن نوباوه وطن نماینده پیشین دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی گفت: درس انتخابات سال 88 نفهمی سیاسی عده است که نشان دادن از کوچکترین میزان فهم سیاسی برخوردار نیستند.این مسأله نشان می دهد که هنوز بلوغ سیاسی در میان نخبگان ما از مردم عادی کمتر است.
فتنه 88 نشان داد بلوغ سیاسی خواص از عامه مردم کمتر است

اخبار دنیای دیجیتال