معاون حقوقی و پارلمانی دولت تغییر کرد/ برکناری وزرای ناکارآمد هم کلید میخورد>؟

معاون حقوقی و پارلمانی دولت تغییر کرد/ برکناری وزرای ناکارآمد هم کلید میخورد>؟
شب گذشته تغییر دو تن از معاونین رئیس جمهور در حالی رقم خورد که طی ماه های اخیر مطالبه تغییرات در کابینه و برکناری چند تن از وزرای ناکارآمد، در بین افکارعمومی و نخبگان سیاسی هر روز پرررنگ تر از قبل می شود و البته تاکنون مسئولان ارشد دولت در برابر این خواسته عمومی منفعل بوده اند.

معاون حقوقی و پارلمانی دولت تغییر کرد/ برکناری وزرای ناکارآمد هم کلید میخورد>؟

شب گذشته تغییر دو تن از معاونین رئیس جمهور در حالی رقم خورد که طی ماه های اخیر مطالبه تغییرات در کابینه و برکناری چند تن از وزرای ناکارآمد، در بین افکارعمومی و نخبگان سیاسی هر روز پرررنگ تر از قبل می شود و البته تاکنون مسئولان ارشد دولت در برابر این خواسته عمومی منفعل بوده اند.
معاون حقوقی و پارلمانی دولت تغییر کرد/ برکناری وزرای ناکارآمد هم کلید میخورد>؟

لردگان