400 نفر از تسهیلات بنیاد نخبگان استان مرکزی بهره مند شدند

400 نفر از تسهیلات بنیاد نخبگان استان مرکزی بهره مند شدند
اراک – ایرنا – رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی گفت: با آغاز فعالیت بنیاد نخبگان این استان تا کنون حدود 400 نفر از تسهیلات این مرکز بهره مند شده اند.

400 نفر از تسهیلات بنیاد نخبگان استان مرکزی بهره مند شدند

اراک – ایرنا – رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی گفت: با آغاز فعالیت بنیاد نخبگان این استان تا کنون حدود 400 نفر از تسهیلات این مرکز بهره مند شده اند.
400 نفر از تسهیلات بنیاد نخبگان استان مرکزی بهره مند شدند