4 سناریوی محتمل در مورد سرنوشت برجام که باید بدانید / تهران در انتظار اشتباهات بیشتر از سوی ترامپ است

4 سناریوی محتمل در مورد سرنوشت برجام که باید بدانید / تهران در انتظار اشتباهات بیشتر از سوی ترامپ است
نخبگان ایران براساس درکی که از مصلحت ملی داشتند، در سال 2015 توافق هسته ای را امضا کردند. همانطور که دولت اوباما نیز دست یافتن به راه حلی صلح آمیز برای برنامه های هسته ای ایران را بنابر مصلحت ملّی خود می دانست.

4 سناریوی محتمل در مورد سرنوشت برجام که باید بدانید / تهران در انتظار اشتباهات بیشتر از سوی ترامپ است

نخبگان ایران براساس درکی که از مصلحت ملی داشتند، در سال 2015 توافق هسته ای را امضا کردند. همانطور که دولت اوباما نیز دست یافتن به راه حلی صلح آمیز برای برنامه های هسته ای ایران را بنابر مصلحت ملّی خود می دانست.
4 سناریوی محتمل در مورد سرنوشت برجام که باید بدانید / تهران در انتظار اشتباهات بیشتر از سوی ترامپ است