سهم دانشگاه از “گام دوم” ترمیم استقلال تحکیم عقلانیت

سهم دانشگاه از “گام دوم” ترمیم استقلال تحکیم عقلانیت

دانشگاه به عنوان مرجع عقلانیت انتقادی ومحلی برای پرورش نخبگان در جهت توسعه ملی در تمامی سالهای پس از تأسیسش با دو نوع رویکرد متفاوت از سوی زمامداران مواجه بوده است. نگاهی محافظه کارانه توأم با بدگمانی و نگاهی اصلاح طلبانه توأم با گشاده رویی که هر یک تبعات متفاوتی برای این نهاد آموزش عالی در کشور به بار آورده است.
مؤسسان این نهاد مدرن برای آموزش عالی در ایران به خروجی های این نهاد به عنوان کارگزاران بوروکراسی آتی در جهت توسعه آمرانه ای می نگریستند که فاقد هرگونه قوه عاقله انتقادی است، سیاست های نوسازی …

مرکز فیلم

اسکای نیوز