شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس

شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس
شهرداران مدارس منتخب منطقه 17 تهران در دیدار با امیر محسنی پیشنهاداتی در خصوص بهبود فعالیتهای شهری ارائه کردند که مورد استقبال شهردار قرار گرفت و نوید آغاز دور جدیدی از فعالیتهای داوطلبانه در شهر را داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی در روزهای پایانی فصل پاییز، میزبان شهرداران مدارس این منطقه بود که در آبان ماه با رای مستقیم دانش آموزان به عنوان شهردار انتخاب شدند.
امیر محسنی با اشاره به فعالیت داوطلبانه شهرداران مدارس گفت: شما دانش آموزان موفقی هستید که شهر، مدیریت و توسعه پایدار آن برای تان اهمیت دارد و این خیلی رخداد خوب و قابل توجهی ست که شما با فعالیتی داوطلبانه و با هدف بهبود شرایط محیط زندگی و تحصیلتان پای کار آمدید و می خواهید در نخستین گامهای فعالیتتان، به عنوان شهردار مدرسه به مدیریت شهر کوچک مدرسه تان بپردازید.
شهردار منطقه 17 با استقبال از پیشنهادهای دانش آموزی گفت: مدیریت شهری منطقه 17 با افتخار اعلام آمادگی می کند و ما برای شنیدن و به کار بستن پیشنهادات خرد و کلان آینده سازان و نخبگان این منطقه حاضریم. و امیدواریم که بتوانیم این پیشنهادات را در …

شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس

شهرداران مدارس منتخب منطقه 17 تهران در دیدار با امیر محسنی پیشنهاداتی در خصوص بهبود فعالیتهای شهری ارائه کردند که مورد استقبال شهردار قرار گرفت و نوید آغاز دور جدیدی از فعالیتهای داوطلبانه در شهر را داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی در روزهای پایانی فصل پاییز، میزبان شهرداران مدارس این منطقه بود که در آبان ماه با رای مستقیم دانش آموزان به عنوان شهردار انتخاب شدند.
امیر محسنی با اشاره به فعالیت داوطلبانه شهرداران مدارس گفت: شما دانش آموزان موفقی هستید که شهر، مدیریت و توسعه پایدار آن برای تان اهمیت دارد و این خیلی رخداد خوب و قابل توجهی ست که شما با فعالیتی داوطلبانه و با هدف بهبود شرایط محیط زندگی و تحصیلتان پای کار آمدید و می خواهید در نخستین گامهای فعالیتتان، به عنوان شهردار مدرسه به مدیریت شهر کوچک مدرسه تان بپردازید.
شهردار منطقه 17 با استقبال از پیشنهادهای دانش آموزی گفت: مدیریت شهری منطقه 17 با افتخار اعلام آمادگی می کند و ما برای شنیدن و به کار بستن پیشنهادات خرد و کلان آینده سازان و نخبگان این منطقه حاضریم. و امیدواریم که بتوانیم این پیشنهادات را در …
شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس