نخبگان و روحانیت پیشگام مطالبه گری در قانون گذاری و اجرای قانون باشند/ وضعیت نامطلوب اجرای سند چشم انداز 1404

نخبگان و روحانیت پیشگام مطالبه گری در قانون گذاری و اجرای قانون باشند/ وضعیت نامطلوب اجرای سند چشم انداز 1404
منتخب مردم مشهد در مجلس دهم وضعیت اجرای سند چشم انداز 1404 را نامطلوب خواند و با استناد به نگاه کارشناسان اقتصادی، لازمه رسیدن به این چشم انداز را رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه دانست.

نخبگان و روحانیت پیشگام مطالبه گری در قانون گذاری و اجرای قانون باشند/ وضعیت نامطلوب اجرای سند چشم انداز 1404

منتخب مردم مشهد در مجلس دهم وضعیت اجرای سند چشم انداز 1404 را نامطلوب خواند و با استناد به نگاه کارشناسان اقتصادی، لازمه رسیدن به این چشم انداز را رشد اقتصادی 8 درصدی سالانه دانست.
نخبگان و روحانیت پیشگام مطالبه گری در قانون گذاری و اجرای قانون باشند/ وضعیت نامطلوب اجرای سند چشم انداز 1404