تدابیر” نخودسیاه ساز”

تدابیر” نخودسیاه ساز”
به گزارش مشرق، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:
روحانی در نشست با مسئولین اقتصادی کشور- که یک کار مثبت افزایش وام ازدواج را تصویب کردند- گفته”معصوم نداریم”. خب این که بدیهی است و کسی خلافش نگفته و اگر کسی هم بگوید حتما مشکل عقلی -اعتقادی دارد.
اما فلسفه بیانش چیست؟ برای پاسخ به کدام حرف؟ برای حل کدام مشکل؟ برای عبور از کدام مساله؟ برای خوش آمد و بد آمد چه کسانی؟ موضوعیتش چیست؟.وقتی سیاستهای اقتصادی شما این روزها فحاشی را تئوریزه می کند نقد جذابیت و موضوعیتی ندارد.
دو دلیل برای بیان این سخن بدیهی و بی ربط به دهنم رسید.
1-رسانه های همسو با دولت این روزها با رکودی جدی مواجه هستند. زیرا نه می خواهند راهپیمایی های مردمی را پوشش دهند
2- نه دولت بعد از اغتشاشات معجزه ای کرده که آن را بازتاب دهند.
لذا برای عبور از خمودگی برایشان تیتر تولید کرده است. تیتر هایی که به جای عوام، نخبگان و روشنفکران را هم می تواند سرکار بگذارد.
البته شاید لحظه ای فراموش کرده اند که مراسمات هاشمی خلا را پر می کند و نیاز به تدابیر” نخودسیاه ساز” ندارد

تدابیر” نخودسیاه ساز”

به گزارش مشرق، عبدالله گنجی در کانال تلگرامی خود نوشت:
روحانی در نشست با مسئولین اقتصادی کشور- که یک کار مثبت افزایش وام ازدواج را تصویب کردند- گفته”معصوم نداریم”. خب این که بدیهی است و کسی خلافش نگفته و اگر کسی هم بگوید حتما مشکل عقلی -اعتقادی دارد.
اما فلسفه بیانش چیست؟ برای پاسخ به کدام حرف؟ برای حل کدام مشکل؟ برای عبور از کدام مساله؟ برای خوش آمد و بد آمد چه کسانی؟ موضوعیتش چیست؟.وقتی سیاستهای اقتصادی شما این روزها فحاشی را تئوریزه می کند نقد جذابیت و موضوعیتی ندارد.
دو دلیل برای بیان این سخن بدیهی و بی ربط به دهنم رسید.
1-رسانه های همسو با دولت این روزها با رکودی جدی مواجه هستند. زیرا نه می خواهند راهپیمایی های مردمی را پوشش دهند
2- نه دولت بعد از اغتشاشات معجزه ای کرده که آن را بازتاب دهند.
لذا برای عبور از خمودگی برایشان تیتر تولید کرده است. تیتر هایی که به جای عوام، نخبگان و روشنفکران را هم می تواند سرکار بگذارد.
البته شاید لحظه ای فراموش کرده اند که مراسمات هاشمی خلا را پر می کند و نیاز به تدابیر” نخودسیاه ساز” ندارد
تدابیر” نخودسیاه ساز”