غفلت از ظرفیت های بالقوه لبنان برای آموزش”زبان فارسی”

غفلت از ظرفیت های بالقوه لبنان برای آموزش”زبان فارسی”
نگاهی به وضعیت آموزش زبان فارسی در لبنان نشان می دهد، با وجود همه اتفاقات مثبت انجام شده در این حوزه، از ظرفیت های بالقوه ای که برای ارتقای آموزش وجود دارد، غفلت شده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، روابط فرهنگی ایران و لبنان دارای ریشه ای عمیق در تاریخ بوده و فرهنگ دو ملت تأثیر و تأثر متقابل از یکدیگر داشته است؛ تأثیر پذیری ملت ایران از نخبگان لبنانی در بعد اجتماعی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی و نقش مرحوم محقق کرکی، شیخ بهایی، شهید اول و… در شکل گیری نظام سیاسی فرهنگی ایران در عهد صفویان قابل اغماض نیست، متقابلاً نیز تأثیرگذاری اندیشمندان ایرانی در شکل گیری فرهنگ و نظام سیاسی لبنان امری مسلم است و نمی توان تأثیر شگرف و عمیق افرادی همچون امام موسی، شهید چمران و… را در این راستا انکار کرد .
حضور چشمگیر شیعیان در جامعه لبنانی در همه صحنه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی دیده می شود؛ اکثریت قریب به اتفاق آنان به ایران و فرهنگ ایرانی و انقلاب اسلامی به دیده احترام و به عنوان ام القراس اسلامی می نگرند و خود را مدیون نظام اسلامی ایران دانسته و شیفته فرهنگ ایرانی بوه و خو …

غفلت از ظرفیت های بالقوه لبنان برای آموزش”زبان فارسی”

نگاهی به وضعیت آموزش زبان فارسی در لبنان نشان می دهد، با وجود همه اتفاقات مثبت انجام شده در این حوزه، از ظرفیت های بالقوه ای که برای ارتقای آموزش وجود دارد، غفلت شده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، روابط فرهنگی ایران و لبنان دارای ریشه ای عمیق در تاریخ بوده و فرهنگ دو ملت تأثیر و تأثر متقابل از یکدیگر داشته است؛ تأثیر پذیری ملت ایران از نخبگان لبنانی در بعد اجتماعی، مذهبی، سیاسی و فرهنگی و نقش مرحوم محقق کرکی، شیخ بهایی، شهید اول و… در شکل گیری نظام سیاسی فرهنگی ایران در عهد صفویان قابل اغماض نیست، متقابلاً نیز تأثیرگذاری اندیشمندان ایرانی در شکل گیری فرهنگ و نظام سیاسی لبنان امری مسلم است و نمی توان تأثیر شگرف و عمیق افرادی همچون امام موسی، شهید چمران و… را در این راستا انکار کرد .
حضور چشمگیر شیعیان در جامعه لبنانی در همه صحنه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی دیده می شود؛ اکثریت قریب به اتفاق آنان به ایران و فرهنگ ایرانی و انقلاب اسلامی به دیده احترام و به عنوان ام القراس اسلامی می نگرند و خود را مدیون نظام اسلامی ایران دانسته و شیفته فرهنگ ایرانی بوه و خو …
غفلت از ظرفیت های بالقوه لبنان برای آموزش”زبان فارسی”