همایش ملی تکریم و الگوسازی “دکتر محمد معین” برگزار می شود

همایش ملی تکریم و الگوسازی “دکتر محمد معین” برگزار می شود
همایش ملی تکریم و الگوسازی استاد دکتر محمد معین بهمن ماه امسال به همت بنیاد نخبگان استان گیلان برگزار می شود.

همایش ملی تکریم و الگوسازی “دکتر محمد معین” برگزار می شود

همایش ملی تکریم و الگوسازی استاد دکتر محمد معین بهمن ماه امسال به همت بنیاد نخبگان استان گیلان برگزار می شود.
همایش ملی تکریم و الگوسازی “دکتر محمد معین” برگزار می شود