فعالیت 10 کارگروه تخصصی در مجمع بسیج استان اردبیل

فعالیت 10 کارگروه تخصصی در مجمع بسیج استان اردبیل
رئیس مجمع بسیج استان اردبیل گفت: مجمع بسیج استان اردبیل دارای ۱۰ کارگروه تخصصی بوده که بیش از یک هزار نفر از نخبگان استان در این کارگروه های تخصصی فعالیت دارند.

فعالیت 10 کارگروه تخصصی در مجمع بسیج استان اردبیل

رئیس مجمع بسیج استان اردبیل گفت: مجمع بسیج استان اردبیل دارای ۱۰ کارگروه تخصصی بوده که بیش از یک هزار نفر از نخبگان استان در این کارگروه های تخصصی فعالیت دارند.
فعالیت 10 کارگروه تخصصی در مجمع بسیج استان اردبیل