استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵
تعدادی خانم جهت نگهداری , ازسالمندبصورت شبانه روزی , باحقوق بالای۴۰۰ / ۱میلیون تومان
۴۴۴۲۲۵۵۵و۴۴۴۰۹۲۹۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (حقوق بالا)
۲۲۰۶۶۴۷۹ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
مراقب ساده و کمک بهیار , خانم روزانه و شبانه روزی , با بیمه و حقوق ۲۰۰ / ۱تا۳م
۴۰_۶۶۹۱۶۴۳۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

تعدادی خانم جهت نگهداری , ازسالمندبصورت شبانه روزی , باحقوق بالای۴۰۰ / ۱میلیون تومان
۴۴۴۲۲۵۵۵و۴۴۴۰۹۲۹۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (حقوق بالا)
۲۲۰۶۶۴۷۹ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
مراقب ساده و کمک بهیار , خانم روزانه و شبانه روزی , با بیمه و حقوق ۲۰۰ / ۱تا۳م
۴۰_۶۶۹۱۶۴۳۸
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

استخدام آموزش و پرورش

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵
« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (روزانه وشبانه روزی)
۶۶۸۴۸۷۹۱ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به تعدادی خانم , جهت نگهداری سالمند و کودک , نیازمندیم.
۲۲۷۵۹۸۱۲ – ۷۷۵۱۷۲۳۲
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به یک خانم جهت نگهداری , از سالمند خانم شبانه روزی , نیازمندیم(تماس تایکهفته)
۰۹۲۱۷۳۲۵۴۳۵
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه
(۱۰خط) …

استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

« آلفا » استخدام , مراقب خانم جهت نگهداری سالمند , وکودک (روزانه وشبانه روزی)
۶۶۸۴۸۷۹۱ – ۲۲۳۵۱۰۶۹
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به تعدادی خانم , جهت نگهداری سالمند و کودک , نیازمندیم.
۲۲۷۵۹۸۱۲ – ۷۷۵۱۷۲۳۲
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
به یک خانم جهت نگهداری , از سالمند خانم شبانه روزی , نیازمندیم(تماس تایکهفته)
۰۹۲۱۷۳۲۵۴۳۵
_______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________
(نخبگان آرامش) , (سالمند) (بیمار) (کودک) , با ۱۸سال سابقه
(۱۰خط) …
استخدام نگهدار کودک و سالمند | شنبه ۲۲ خرداد ۹۵

ganool review