بازگشت ۸۳۳ نخبه به کشور طی ۲.۵ سال گذشته

بازگشت ۸۳۳ نخبه به کشور طی ۲.۵ سال گذشته
معاون امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان، از بازگشت ۸۳۳ نخبه ایرانی در دو سال و نیم گذشته به کشور خبر داد.

بازگشت ۸۳۳ نخبه به کشور طی ۲.۵ سال گذشته

معاون امور بین الملل بنیاد ملی نخبگان، از بازگشت ۸۳۳ نخبه ایرانی در دو سال و نیم گذشته به کشور خبر داد.
بازگشت ۸۳۳ نخبه به کشور طی ۲.۵ سال گذشته