۸۱ هزار دانشجو در استان یزد تحصیل می کنند

۸۱ هزار دانشجو در استان یزد تحصیل می کنند
رئیس دانشگاه یزد از تحصیل ۸۱ هزار دانشجو در استان یزد خبر داد و گفت: مهاجرت نخبگان استان یزد یکی از بزرگترین معضلات استان است.

۸۱ هزار دانشجو در استان یزد تحصیل می کنند

رئیس دانشگاه یزد از تحصیل ۸۱ هزار دانشجو در استان یزد خبر داد و گفت: مهاجرت نخبگان استان یزد یکی از بزرگترین معضلات استان است.
۸۱ هزار دانشجو در استان یزد تحصیل می کنند