۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی شرکت های دانش بنیان به نخبگان و مبتکران تعلق می گیرد

۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی شرکت های دانش بنیان به نخبگان و مبتکران تعلق می گیرد
مدیرعامل شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک گفت: کارگاه ها و کارخانه هایی برای تجاری سازی اختراعات و ابداعات تاسیس خواهد شد که ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی به اشخاص نخبه و مبتکر و مابقی آن به سهام داران شرکت می رسد.

۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی شرکت های دانش بنیان به نخبگان و مبتکران تعلق می گیرد

مدیرعامل شرکت دانش بنیان نورپژوهان افلاک گفت: کارگاه ها و کارخانه هایی برای تجاری سازی اختراعات و ابداعات تاسیس خواهد شد که ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی به اشخاص نخبه و مبتکر و مابقی آن به سهام داران شرکت می رسد.
۸۰ درصد درآمد حاصل از تجاری سازی شرکت های دانش بنیان به نخبگان و مبتکران تعلق می گیرد

دانلود موزیک