۷ هزار نخبه شاهد و ایثارگر در جامعه ایثارگری شناسایی شده است

۷ هزار نخبه شاهد و ایثارگر در جامعه ایثارگری شناسایی شده است
رییس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر گفت: بیش از هفت هزار نفر از ایثارگران کشور عضو جامعه نخبگان شاهد و ایثارگر هستند.

۷ هزار نخبه شاهد و ایثارگر در جامعه ایثارگری شناسایی شده است

رییس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر گفت: بیش از هفت هزار نفر از ایثارگران کشور عضو جامعه نخبگان شاهد و ایثارگر هستند.
۷ هزار نخبه شاهد و ایثارگر در جامعه ایثارگری شناسایی شده است

کانون نماز