۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید

۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید
ورزشکاران چهارمحالی و بختیاری در بازی های ورزشی نخبگان جهان ۷ نشان برتر مسابقات اواسپرت را از آن خود کردند.

۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید

ورزشکاران چهارمحالی و بختیاری در بازی های ورزشی نخبگان جهان ۷ نشان برتر مسابقات اواسپرت را از آن خود کردند.
۷ نشان برتر بازی های ورزشی نخبگان جهان به چهارمحال و بختیاری رسید