۴۶ درصد نخبگان اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند

۴۶ درصد نخبگان اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند
قزوین- رئیس موسسه مسجد گفت: ۴۶ درصد نخبگانکشور اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند که این موضوع بیانگر اهمیت جایگاه این مکانهای مذهبی استو باید مورد توجه بیشتر در فرهنگ سازی قرار گیرد .

۴۶ درصد نخبگان اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند

قزوین- رئیس موسسه مسجد گفت: ۴۶ درصد نخبگانکشور اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند که این موضوع بیانگر اهمیت جایگاه این مکانهای مذهبی استو باید مورد توجه بیشتر در فرهنگ سازی قرار گیرد .
۴۶ درصد نخبگان اوقات فراغت خود را در مساجد گذرانده اند