نقدی: ۴۰ مدل رادار و ردیاب را تولید صنعتی می کنیم

نقدی: ۴۰ مدل رادار و ردیاب را تولید صنعتی می کنیم
به گزارش علت، سردار محمدرضا نقدی در همایش خانه نخبگان بسیج علمی که در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: وقتی که در عرصه کشاورزی از دانش استفاده می شود ۱۸۰ تن سیب در هر هکتار برداشت می شود در حالی که متوسط آن ۱۴ تن است؛ این استفاده از دانش در عرصه …

نقدی: ۴۰ مدل رادار و ردیاب را تولید صنعتی می کنیم

به گزارش علت، سردار محمدرضا نقدی در همایش خانه نخبگان بسیج علمی که در دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: وقتی که در عرصه کشاورزی از دانش استفاده می شود ۱۸۰ تن سیب در هر هکتار برداشت می شود در حالی که متوسط آن ۱۴ تن است؛ این استفاده از دانش در عرصه …
نقدی: ۴۰ مدل رادار و ردیاب را تولید صنعتی می کنیم

فیلم سریال آهنگ