فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟

فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟
فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟

ابراهیم فیاض می گوید: نارضایتی های عمومی در دوران احمدی نژاد شروع شد. اکنون دارد اوج می گیرد و به نظر من تازه اولش است.
به گزارش نامه نیوز ابراهیم فیاض گفت: برای آرام کردن شرایط و حل مشکلات باید به این امر توجه کرد. این که وعده های اقتصادی و سیاسی بدهند نوعی حقه بازی است. متاسفانه در سال ۸۸ مسائل سیاسی دیده شد و مسائل اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شد. تجمعات اخیر به نظر من مکمل ۸۸ است و به مسائل اجتماعی می پردازد. اکنون نیز برخی ها می خواهند مساله را از لحاظ سیاسی حل کنند و کاملا در اشتباه هستند. مسائل اجتماعی خیلی حاد است.
جامعه ایران دچار تصلب ساختاری شده، چرخش نخبگان یا چرخش مالی وجود ندارد، حتی در روستاها نیز رباخواری ایجاد شده است. کارکرد رباخواری این است که پول مردم را از دست مردم خارج کرده و در دست یک عده دیگری جمع می کند. چرخش مالی از بین می رود و اگر چرخش مالی از بین برود، اقتصاد از بین می رود. در روستاها و هیچ کجا کار نیست. باید جامعه را اقتصادی کنیم. از این رباخواری و فرهنگ تجاری و تجارت مالی باید جلوگیری کنیم. …

فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟

فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟

ابراهیم فیاض می گوید: نارضایتی های عمومی در دوران احمدی نژاد شروع شد. اکنون دارد اوج می گیرد و به نظر من تازه اولش است.
به گزارش نامه نیوز ابراهیم فیاض گفت: برای آرام کردن شرایط و حل مشکلات باید به این امر توجه کرد. این که وعده های اقتصادی و سیاسی بدهند نوعی حقه بازی است. متاسفانه در سال ۸۸ مسائل سیاسی دیده شد و مسائل اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شد. تجمعات اخیر به نظر من مکمل ۸۸ است و به مسائل اجتماعی می پردازد. اکنون نیز برخی ها می خواهند مساله را از لحاظ سیاسی حل کنند و کاملا در اشتباه هستند. مسائل اجتماعی خیلی حاد است.
جامعه ایران دچار تصلب ساختاری شده، چرخش نخبگان یا چرخش مالی وجود ندارد، حتی در روستاها نیز رباخواری ایجاد شده است. کارکرد رباخواری این است که پول مردم را از دست مردم خارج کرده و در دست یک عده دیگری جمع می کند. چرخش مالی از بین می رود و اگر چرخش مالی از بین برود، اقتصاد از بین می رود. در روستاها و هیچ کجا کار نیست. باید جامعه را اقتصادی کنیم. از این رباخواری و فرهنگ تجاری و تجارت مالی باید جلوگیری کنیم. …
فیاض: چرا ولایتی ۳۷ و حدادعادل ۲۵ مسئولیت دارد؟