۳۶ هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

۳۶ هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، گفت: آموزش افرادی که در طرح تربیت حافظان قرآن کریم شرکت می کنند هم چنان با اجرای طرح “رحله” ادامه خواهد داشت و براساس آن نخبگان قرآنی شناسایی می شوند.

۳۶ هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه، گفت: آموزش افرادی که در طرح تربیت حافظان قرآن کریم شرکت می کنند هم چنان با اجرای طرح “رحله” ادامه خواهد داشت و براساس آن نخبگان قرآنی شناسایی می شوند.
۳۶ هزار نفر در طرح تربیت حافظان قرآن کریم

پامنا موبایل لپ تاپ