۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است
رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان گفت: استعدادهای برتر لرستان چیزی نزدیک به ۱۸۰نفر در همه حوزه ها هستند.

۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان گفت: استعدادهای برتر لرستان چیزی نزدیک به ۱۸۰نفر در همه حوزه ها هستند.
۱۸۰ استعداد برتر در لرستان شناسایی شده است

فروش بک لینک

موزیک سرا