شرکت بیش از ۲۰۰۰ نخبه قرآنی مساجد هرمزگان در طرح «بشارت ۱۴۵۱»

شرکت بیش از ۲۰۰۰ نخبه قرآنی مساجد هرمزگان در طرح «بشارت ۱۴۵۱»
مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان از مشارکت بیش از ۱۰۰ کانون فرهنگی هنری این استان در اجرای طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ خبرداد و گفت: بیش از ۲ هزار نفر از نخبگان قرآنی کانون های مساجد هرمزگان در این طرح شرکت کردند.

شرکت بیش از ۲۰۰۰ نخبه قرآنی مساجد هرمزگان در طرح «بشارت ۱۴۵۱»

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان از مشارکت بیش از ۱۰۰ کانون فرهنگی هنری این استان در اجرای طرح قرآنی بشارت ۱۴۵۱ خبرداد و گفت: بیش از ۲ هزار نفر از نخبگان قرآنی کانون های مساجد هرمزگان در این طرح شرکت کردند.
شرکت بیش از ۲۰۰۰ نخبه قرآنی مساجد هرمزگان در طرح «بشارت ۱۴۵۱»