کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی

کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی
معاون امور ساماندهی جوانان ازتفاهم با ستادکل نیروهای مسلح خبر داد وگفت:تسهیلاتی چون کسری خدمت، امریه سربازی وکسب مهارت دردوره خدمت برای نخبگان اجتماعی و تشکلهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.

کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی

معاون امور ساماندهی جوانان ازتفاهم با ستادکل نیروهای مسلح خبر داد وگفت:تسهیلاتی چون کسری خدمت، امریه سربازی وکسب مهارت دردوره خدمت برای نخبگان اجتماعی و تشکلهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.
کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی