خاتمی: وعده های دولت یازدهم محقق نشد؛ کابینه اول روحانی هم زیر تیغ اصلاح طلبان رفت/ اصغرزاده: در دوره جدید شهرداری شاهد گردش نخبگان معیوب و پیرسالاری هستیم

خاتمی: وعده های دولت یازدهم محقق نشد؛ کابینه اول روحانی هم زیر تیغ اصلاح طلبان رفت/ اصغرزاده: در دوره جدید شهرداری شاهد گردش نخبگان معیوب و پیرسالاری هستیم
یک فعال سیاسی اصلاح طلب به تازگی گفته است: تحصن اصلاح طلبان در مجلس ششم و اعلام روزه سیاسی پس از آن، رفتارهایی مسالمت جویانه بوده اند!

خاتمی: وعده های دولت یازدهم محقق نشد؛ کابینه اول روحانی هم زیر تیغ اصلاح طلبان رفت/ اصغرزاده: در دوره جدید شهرداری شاهد گردش نخبگان معیوب و پیرسالاری هستیم

یک فعال سیاسی اصلاح طلب به تازگی گفته است: تحصن اصلاح طلبان در مجلس ششم و اعلام روزه سیاسی پس از آن، رفتارهایی مسالمت جویانه بوده اند!
خاتمی: وعده های دولت یازدهم محقق نشد؛ کابینه اول روحانی هم زیر تیغ اصلاح طلبان رفت/ اصغرزاده: در دوره جدید شهرداری شاهد گردش نخبگان معیوب و پیرسالاری هستیم