سیاست های برجامی ترامپ و پاسخ مشکوک

سیاست های برجامی ترامپ و پاسخ مشکوک
«هادی محمدی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در بیانی ساده از رویکردهای ترامپ در قبال ایران که برجام را «توافقی بد» می داند و عزم خود را از قبل برای بر هم زدن آن بیان کرده و نشان داده، اغلب نخبگان امریکایی به او توصیه می کنند امکان تحقق شعار خود را ندارد و زیان امریکا در این شعار است. با اینکه در ۹ ماه گذشته ترامپ چندین بار در تحریم های جدید مفاد برجام و به ویژه بند ۲۶ آن را زیر پا گذاشته، ولی یک نگاه هوشمند به ترامپ توصیه کرده که یک برجام با شاخص های ترامپ از طریق قانون جدید کنگره امکانپذیر است که هم امتیازهای امریکایی را برای فشار و تحریم بیشتر بر ایران محقق کند و هم از دستاوردهای حداقلی برای ایران بکاهد.
بدین منظور ترامپ در مدت ۹۰ روزه خود برای مجبور کردن ایران به تبصره هایی که ترامپ برای بازرسی بیشتر و شدیدتر از مراکز نظامی ایران می خواهد یا قواعد شبکه ای جدید در قانون مادر تحریم ها که در کنگره مصوب شده، می تواند گستره شدید، همه جانبه، نامحدود و بدون سقف زمانی را از تحریم ها در مورد ایران به اجرا بگذارد و همه مواردی که با عنوان هسته ای و روی کاغذ «تعلیق» شده اند را مجدداً احی …

سیاست های برجامی ترامپ و پاسخ مشکوک

«هادی محمدی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در بیانی ساده از رویکردهای ترامپ در قبال ایران که برجام را «توافقی بد» می داند و عزم خود را از قبل برای بر هم زدن آن بیان کرده و نشان داده، اغلب نخبگان امریکایی به او توصیه می کنند امکان تحقق شعار خود را ندارد و زیان امریکا در این شعار است. با اینکه در ۹ ماه گذشته ترامپ چندین بار در تحریم های جدید مفاد برجام و به ویژه بند ۲۶ آن را زیر پا گذاشته، ولی یک نگاه هوشمند به ترامپ توصیه کرده که یک برجام با شاخص های ترامپ از طریق قانون جدید کنگره امکانپذیر است که هم امتیازهای امریکایی را برای فشار و تحریم بیشتر بر ایران محقق کند و هم از دستاوردهای حداقلی برای ایران بکاهد.
بدین منظور ترامپ در مدت ۹۰ روزه خود برای مجبور کردن ایران به تبصره هایی که ترامپ برای بازرسی بیشتر و شدیدتر از مراکز نظامی ایران می خواهد یا قواعد شبکه ای جدید در قانون مادر تحریم ها که در کنگره مصوب شده، می تواند گستره شدید، همه جانبه، نامحدود و بدون سقف زمانی را از تحریم ها در مورد ایران به اجرا بگذارد و همه مواردی که با عنوان هسته ای و روی کاغذ «تعلیق» شده اند را مجدداً احی …
سیاست های برجامی ترامپ و پاسخ مشکوک