سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند

سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور توصیف کرد و گفت: این نیروی انسانی، نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند در عصر جدید و فضای نوین، با نگاه نوآور و خلاق، بخش های مهمی از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در سومین نمایشگاه و جشنواره کالای فرهنگی جایزه فیروزه گفت: نگاه کشور ما به حوزه فرهنگ یارانه ای است. این نگاه موجب خام فروشی می شود. در عرصه علم و فناوری هم دچار چنین مشکلی هستیم. با توسل به فروش نفت خام در عمل نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: کشوری که به سمت خام فروشی حرکت کند نگاه لازم را به ذخایری که می تواند منجر به نوآوری و توانمندی اقتصادی در عصر جدید شود را نخواهد داشت.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی منابع اصلی کشور را نیروی انسانی دانست و گفت: این نیروی انسانی نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند به …

سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند

دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی، نیروی انسانی را سرمایه اصلی کشور توصیف کرد و گفت: این نیروی انسانی، نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند در عصر جدید و فضای نوین، با نگاه نوآور و خلاق، بخش های مهمی از سهم اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان، محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در سومین نمایشگاه و جشنواره کالای فرهنگی جایزه فیروزه گفت: نگاه کشور ما به حوزه فرهنگ یارانه ای است. این نگاه موجب خام فروشی می شود. در عرصه علم و فناوری هم دچار چنین مشکلی هستیم. با توسل به فروش نفت خام در عمل نتوانسته ایم از فرصت ها استفاده کنیم.

وی بیان کرد: کشوری که به سمت خام فروشی حرکت کند نگاه لازم را به ذخایری که می تواند منجر به نوآوری و توانمندی اقتصادی در عصر جدید شود را نخواهد داشت.
دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی منابع اصلی کشور را نیروی انسانی دانست و گفت: این نیروی انسانی نخبگان، فرهیختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که می توانند به …
سجادی نیری / نخبگان می توانند با نگاه نوآور بخش های مهمی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهند