اهدای نشان «سفیران کتاب» به سه نخبه شیرازی

اهدای نشان «سفیران کتاب» به سه نخبه شیرازی
«خبرجنوب» نوشت: به مناسبت هفته کتاب در جلسه دیروز شورای شهر شیراز با اهدای نشان «سفیران کتاب» از تعدادی از نخبگان علمی، فرهنگی وهنری تقدیر شد.

اهدای نشان «سفیران کتاب» به سه نخبه شیرازی

«خبرجنوب» نوشت: به مناسبت هفته کتاب در جلسه دیروز شورای شهر شیراز با اهدای نشان «سفیران کتاب» از تعدادی از نخبگان علمی، فرهنگی وهنری تقدیر شد.
اهدای نشان «سفیران کتاب» به سه نخبه شیرازی