فیلم | علی ضیا: ژن خوب های واقعی می روند و ژن خوب نما ها می مانند!

فیلم | علی ضیا: ژن خوب های واقعی می روند و ژن خوب نما ها می مانند!
صحبت های علی ضیا درباره فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از کشور در برنامه فرمول یک را در ویدئوی زیر ببینید.

فیلم | علی ضیا: ژن خوب های واقعی می روند و ژن خوب نما ها می مانند!

صحبت های علی ضیا درباره فرار مغزها و مهاجرت نخبگان از کشور در برنامه فرمول یک را در ویدئوی زیر ببینید.
فیلم | علی ضیا: ژن خوب های واقعی می روند و ژن خوب نما ها می مانند!