مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..

مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..
مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..
در آستانه ی سفر قریب الوقوع هیات دولت به کهگیلویه وبویراحمد ،با یک سرکش سطحی به فضای رسانه ای وشبکه های اجتماعی ،به راحتی می توان دریافت که فعلان منتهی الیه در جناح ساسی چپ وراست علی رغم همه ی اختلافات مبنایی خود در یک نقطه وجه اشتراک دارند؛ “تخرب دولت”
صبح دنا: ایرج اقبال فر
ظهور وحضور احمدی نژاددر عرصه سیاسی ایران،اگرچه موجب خسارت های سنگنی برای نظام گردید اما موجب یک برکت سیاسی برای ما گردید ؛
“اتحاد در سطح نخبگان سیاسی برای …

مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..

مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..
در آستانه ی سفر قریب الوقوع هیات دولت به کهگیلویه وبویراحمد ،با یک سرکش سطحی به فضای رسانه ای وشبکه های اجتماعی ،به راحتی می توان دریافت که فعلان منتهی الیه در جناح ساسی چپ وراست علی رغم همه ی اختلافات مبنایی خود در یک نقطه وجه اشتراک دارند؛ “تخرب دولت”
صبح دنا: ایرج اقبال فر
ظهور وحضور احمدی نژاددر عرصه سیاسی ایران،اگرچه موجب خسارت های سنگنی برای نظام گردید اما موجب یک برکت سیاسی برای ما گردید ؛
“اتحاد در سطح نخبگان سیاسی برای …
مردم کهگیلویه وبویراحمد” یکصدا فقرمان را فریاد بزنیم …..

تلگرام