پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی/ تبیین اصول نقد صحیح

پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی/ تبیین اصول نقد صحیح
گروه فعالیت های قرآنی: در برنامه زنده افق رادیو قرآن، به «چرایی و چگونگی نقد مسابقات سراسری قرآن و تشکیل پویش های مردمی در این موضوع» پرداخته شد و علاوه بر تبیین اصول نقد صحیح پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی داده شد.

پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی/ تبیین اصول نقد صحیح

گروه فعالیت های قرآنی: در برنامه زنده افق رادیو قرآن، به «چرایی و چگونگی نقد مسابقات سراسری قرآن و تشکیل پویش های مردمی در این موضوع» پرداخته شد و علاوه بر تبیین اصول نقد صحیح پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی داده شد.
پیشنهاد تشکیل «صنف» برای نخبگان قرآنی/ تبیین اصول نقد صحیح