طرح «شهاب» در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود/ معتقد به پرورش گلخانه ای افراد مستعد نیستیم

طرح «شهاب» در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود/ معتقد به پرورش گلخانه ای افراد مستعد نیستیم
رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان اینکه در طرح شهاب به صورت پایلوت در دو ناحیه آموزش و پرورش خوزستان در حال اجرا است، گفت: سال آینده این طرح در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود.

طرح «شهاب» در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود/ معتقد به پرورش گلخانه ای افراد مستعد نیستیم

رئیس بنیاد نخبگان خوزستان با بیان اینکه در طرح شهاب به صورت پایلوت در دو ناحیه آموزش و پرورش خوزستان در حال اجرا است، گفت: سال آینده این طرح در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود.
طرح «شهاب» در همه شهرستان های خوزستان اجرا می شود/ معتقد به پرورش گلخانه ای افراد مستعد نیستیم

فانتزی