«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد
بیست و هفتمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه شهریورماه ۱۳۹۵ با محوریت اقتصاد دانش بنیان به مثابه محرک اقتصاد مقاومتی و توسعه دهنده کشور، با گزارش ها، اخبار و یادداشت هایی حول این موضوع منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ، ماهنامه «سرآمد» در بیست و هفتمین شماره ویژه شهریورماه 95 خود، نگاهی ویژه به اقتصاد مقاومتی، ضربآهنگ تحرک اقتصاد را با نگاهی به روند اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرکه این اقتصاد ، توسعه دهنده و زمینه ساز پیشرفت کشور مورد …

«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

بیست و هفتمین شماره ماهنامه خبری، علمی، آموزشی، تحلیلی «سرآمد» ویژه شهریورماه ۱۳۹۵ با محوریت اقتصاد دانش بنیان به مثابه محرک اقتصاد مقاومتی و توسعه دهنده کشور، با گزارش ها، اخبار و یادداشت هایی حول این موضوع منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ ، ماهنامه «سرآمد» در بیست و هفتمین شماره ویژه شهریورماه 95 خود، نگاهی ویژه به اقتصاد مقاومتی، ضربآهنگ تحرک اقتصاد را با نگاهی به روند اقتصاد دانش بنیان به عنوان نیروی محرکه این اقتصاد ، توسعه دهنده و زمینه ساز پیشرفت کشور مورد …
«سرآمد» بیست و هفتم منتشر شد

ساخت بنر