«رضوی» جدیدترین گزینه دولت برای استانداری خوزستان

«رضوی» جدیدترین گزینه دولت برای استانداری خوزستان
در حالی که نمایندگان و نخبگان خوزستان به دنبال انتصاب ناصر راشدی برای تصدی استانداری خوزستان هستند اما دولت به دنبال انتصاب سید ابوالفضل رضوی است.

«رضوی» جدیدترین گزینه دولت برای استانداری خوزستان

در حالی که نمایندگان و نخبگان خوزستان به دنبال انتصاب ناصر راشدی برای تصدی استانداری خوزستان هستند اما دولت به دنبال انتصاب سید ابوالفضل رضوی است.
«رضوی» جدیدترین گزینه دولت برای استانداری خوزستان

پرس نیوز