«لیست» باید جای «خون» را بگیرد

«لیست» باید جای «خون» را بگیرد

یادداشت دریافتی- فرشاد اسماعیلی؛ هر چهار سال یکبار وقتی صحبت از انتخابات مجلس در حوزه های کوچک می شود، نخبگان فعال سیاسی منفعلانه و نا امیدانه می گویند در شهرستان ها که رای «طایفه ای» است.
رای های طایفه ایی رای هستند و رای های زیادی هم هستند. رای های طایفه ایی آرایی را می گویند که بر اثر علقه ها و پیوند های خویشاوندی سببی و نسبی و همبستگی های قومی داده می شوند. رای های طایفه ایی دقیقا میدان انتخابات را به میدان رقابت های خونی تبدیل می کنند.
نظام سلسه مراتبی طایفه ایی استقلال های فردی رای دهندگان را …

دانلود آهنگ جدید

اخبار کارگران