کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی

کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی
معاون امور ساماندهی جوانان ازتفاهم با ستادکل نیروهای مسلح خبر داد وگفت:تسهیلاتی چون کسری خدمت، امریه سربازی وکسب مهارت دردوره خدمت برای نخبگان اجتماعی و تشکلهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.

کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی

معاون امور ساماندهی جوانان ازتفاهم با ستادکل نیروهای مسلح خبر داد وگفت:تسهیلاتی چون کسری خدمت، امریه سربازی وکسب مهارت دردوره خدمت برای نخبگان اجتماعی و تشکلهای اجتماعی در نظر گرفته شده است.
کسری خدمت و امریه سربازی درانتظار نخبگان اجتماعی

خدمت رسانی به محرومان زکات علم نخبگان است

خدمت رسانی به محرومان زکات علم نخبگان است
یک پزشک جهادگر گفت: زکات علم نخبگان خدمت به مردم در مناطق محروم است.

خدمت رسانی به محرومان زکات علم نخبگان است

یک پزشک جهادگر گفت: زکات علم نخبگان خدمت به مردم در مناطق محروم است.
خدمت رسانی به محرومان زکات علم نخبگان است