مصاحبه با نخبگان استان خوزستان /خانم الهام تقی پور بیرگانی کارشناس ارشد مشاوره وروانشناسی

مصاحبه با نخبگان استان خوزستان /خانم الهام تقی پور بیرگانی کارشناس ارشد مشاوره وروانشناسی
هیچ زنی برای گرفتن حقوق خود مو سر سپید نکند هیچ کودکی به دلیل بی گناهی در گور نخوابد…هیچ مردی ارزش های انسانی را برای حقوق اولیه خود نادیده نگیرد.

مصاحبه با نخبگان استان خوزستان /خانم الهام تقی پور بیرگانی کارشناس ارشد مشاوره وروانشناسی

هیچ زنی برای گرفتن حقوق خود مو سر سپید نکند هیچ کودکی به دلیل بی گناهی در گور نخوابد…هیچ مردی ارزش های انسانی را برای حقوق اولیه خود نادیده نگیرد.
مصاحبه با نخبگان استان خوزستان /خانم الهام تقی پور بیرگانی کارشناس ارشد مشاوره وروانشناسی