حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان

حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان
رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان گفت: امروز همزمان 3 برنامه در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان با هدف همگرایی دانشمندان جهان اسلام برگزار می شود.

حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان گفت: امروز همزمان 3 برنامه در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان با هدف همگرایی دانشمندان جهان اسلام برگزار می شود.
حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان

حضور فکری در مسائل اصلی

حضور فکری در مسائل اصلی
دیدار پنج ساعته دانشجویان با مقام معظم رهبری، مطالب مهم و کلیدی برای مردم و نخبگان کشور دارد. حتی می تواند مخاطبانی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی در سطح نخبگان و جامعه دانشگاهی جهان اسلام داشته باشد. نمایندگان تشکل های دانشجویی دو ساعت…

حضور فکری در مسائل اصلی

دیدار پنج ساعته دانشجویان با مقام معظم رهبری، مطالب مهم و کلیدی برای مردم و نخبگان کشور دارد. حتی می تواند مخاطبانی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی در سطح نخبگان و جامعه دانشگاهی جهان اسلام داشته باشد. نمایندگان تشکل های دانشجویی دو ساعت…
حضور فکری در مسائل اصلی

فانتزی