محسن رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست

محسن رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از دانشگاه امام حسین (ع) در لبیک گویی به مقام معظم رهبری در شفاف سازی اقدامات خصمانه و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: امیدوارم این همایش سر آغاز سلسله مباحث علمی و کارشناسانه در سطح نخبگان کشور به ویژه اساتید و دانشکده های اقتصاد ادامه باشد تا ملت و مسوولان در مذاکرات و اقدامات خود از نتایج آن استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری، یکی از خواسته های ایشان را جهاد اقتصادی علیه تهاجم اقتصادی دشمن عنوان کرد و گفت: از سال 2004 در آمریکا یک سازمان اطلاعاتی جدید بر اساس محور اقتصادی شکل گرفته است و این سازمان به جای سیا و اف بی آی یا پنتاگون، بر خلاف کشورهای آزاد، در وزارت اقتصاد و دارایی آمریکا مستقر شده است.
وی گفت: مساله تهاجم اقتصادی یک مفهوم قدیمی است و بیش از یک قرن است که نبرد اقتصادی در ادبیات اقتصادی حکومت ها و بین ملت ها وجود داشته است. این که یک کشور مهاجم با دخالت در وضعیت اقتصادی دیگر کشورها ،موقعیت نظامی سیاسی و اقتصادی خود را بهبود ببخشد، استثمار از نوع جدید است.
استاد دانشگاه …

محسن رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از دانشگاه امام حسین (ع) در لبیک گویی به مقام معظم رهبری در شفاف سازی اقدامات خصمانه و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: امیدوارم این همایش سر آغاز سلسله مباحث علمی و کارشناسانه در سطح نخبگان کشور به ویژه اساتید و دانشکده های اقتصاد ادامه باشد تا ملت و مسوولان در مذاکرات و اقدامات خود از نتایج آن استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری، یکی از خواسته های ایشان را جهاد اقتصادی علیه تهاجم اقتصادی دشمن عنوان کرد و گفت: از سال 2004 در آمریکا یک سازمان اطلاعاتی جدید بر اساس محور اقتصادی شکل گرفته است و این سازمان به جای سیا و اف بی آی یا پنتاگون، بر خلاف کشورهای آزاد، در وزارت اقتصاد و دارایی آمریکا مستقر شده است.
وی گفت: مساله تهاجم اقتصادی یک مفهوم قدیمی است و بیش از یک قرن است که نبرد اقتصادی در ادبیات اقتصادی حکومت ها و بین ملت ها وجود داشته است. این که یک کشور مهاجم با دخالت در وضعیت اقتصادی دیگر کشورها ،موقعیت نظامی سیاسی و اقتصادی خود را بهبود ببخشد، استثمار از نوع جدید است.
استاد دانشگاه …
محسن رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست

رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست

رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از دانشگاه امام حسین (ع) در لبیک گویی به مقام معظم رهبری در شفاف سازی اقدامات خصمانه و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: امیدوارم این همایش سر آغاز سلسله مباحث علمی و کارشناسانه در سطح نخبگان کشور به ویژه اساتید و دانشکده های اقتصاد ادامه باشد تا ملت و مسوولان در مذاکرات و اقدامات خود از نتایج آن استفاده کنند.

رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکر از دانشگاه امام حسین (ع) در لبیک گویی به مقام معظم رهبری در شفاف سازی اقدامات خصمانه و نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: امیدوارم این همایش سر آغاز سلسله مباحث علمی و کارشناسانه در سطح نخبگان کشور به ویژه اساتید و دانشکده های اقتصاد ادامه باشد تا ملت و مسوولان در مذاکرات و اقدامات خود از نتایج آن استفاده کنند.
رضایی :جنگ اقتصادی، آخرین مصاف ما و آمریکاست