جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است
خبرگزاری شبستان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تقویت و ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه را از سنت های حسنه عنوان کرد و گفت: جشنواره مدهامتان ظرفیتی بزرگ در کشف نخبگان قرآنی است.

جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

خبرگزاری شبستان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تقویت و ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه را از سنت های حسنه عنوان کرد و گفت: جشنواره مدهامتان ظرفیتی بزرگ در کشف نخبگان قرآنی است.
جشنواره مدهامتان ظرفیتی در کشف نخبگان قرآنی است

جشنواره رسانه های شهری بازخوانی زیست شهری و مفهوم شهروندی است

جشنواره رسانه های شهری بازخوانی زیست شهری و مفهوم شهروندی است

شهردارآنلاین: یک استاد رسانه و ارتباطات با مثبت خواندن برگزاری جشنواره رسانه های شهری با موضوعاتی چون شهر، شهروند و رسانه گفت: این جشنواره بازخوانی زیست شهری و مفهوم شهروندی است و با حضور نخبگان رسانه می توان به کارآمدی بیشتر این اتفاق فرهنگی امید داشت.

سایت استخدامی