«تنها در میان طالبان» حضور ۱۵ روزه در میان اعضای طالبان را روایت می کند

«تنها در میان طالبان» حضور ۱۵ روزه در میان اعضای طالبان را روایت می کند
مستند «تنها میان طالبان» با مشارکت انجمن فیلم سازان انقلاب اسلامی خراسان رضوی و شهرداری مشهد، در فرهنگ سرای رسانه با حضور فرهیختگان و نخبگان فرهنگی شهر اکران شد.

«تنها در میان طالبان» حضور ۱۵ روزه در میان اعضای طالبان را روایت می کند

مستند «تنها میان طالبان» با مشارکت انجمن فیلم سازان انقلاب اسلامی خراسان رضوی و شهرداری مشهد، در فرهنگ سرای رسانه با حضور فرهیختگان و نخبگان فرهنگی شهر اکران شد.
«تنها در میان طالبان» حضور ۱۵ روزه در میان اعضای طالبان را روایت می کند