حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان

حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان
رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان گفت: امروز همزمان 3 برنامه در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان با هدف همگرایی دانشمندان جهان اسلام برگزار می شود.

حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان گفت: امروز همزمان 3 برنامه در دانشگاه اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان با هدف همگرایی دانشمندان جهان اسلام برگزار می شود.
حضور دانشمندان برتر جهان اسلام در اصفهان