استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی، باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است

استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی، باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است
فرماندار رشتخوار در دیدار با نخبگان و فرهیختگان رشتخواری گفت: امروز داشتن منابع طبیعی و زیر زمینی، عزت و افتخار محسوب نمی شود، استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است.

استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی، باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است

فرماندار رشتخوار در دیدار با نخبگان و فرهیختگان رشتخواری گفت: امروز داشتن منابع طبیعی و زیر زمینی، عزت و افتخار محسوب نمی شود، استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است.
استفاده از نیرو، فکر و سرمایه انسانی، باعث رشد و توسعه در جوامع و کشورها است

باران فیلم