مراسم تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری

مراسم تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری
بازدید رییس جمهور از نمایشگاه نخبگان مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای،دستاوردهای مپنا و تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری برگزار شد.

مراسم تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری

بازدید رییس جمهور از نمایشگاه نخبگان مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای،دستاوردهای مپنا و تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری برگزار شد.
مراسم تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری

آپدیت نود 32 ورژن 6

تلگرام