هدف از افشای چند حقوق کلان چیست؟

هدف از افشای چند حقوق کلان چیست؟
فراموش نکرده ایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینه های سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه های منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیت المال در حیاط خلوت ها و تاریکخانه های دولت قبل اتفاق افتاد.

هدف از افشای چند حقوق کلان چیست؟

فراموش نکرده ایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینه های سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه های منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیت المال در حیاط خلوت ها و تاریکخانه های دولت قبل اتفاق افتاد.
هدف از افشای چند حقوق کلان چیست؟

روزنامه قانون