یادی از اساتید و نخبگانی که دیگر میان ما نیستند

یادی از اساتید و نخبگانی که دیگر میان ما نیستند

گروه دانشگاه: به پنجشنبه آخر سال رسیدیم؛ روزی پر از حضور یاد درگذشتگان در روزهای آخر زمستان که آخرین بودن هایش را نفس می کشند. در سال 94 جامعه دانشگاهی و حوزوی داغدار نخبگان و اندیشمندانی شد که جا دارد در این روزها از آنها یادی کنیم.

سپهر نیوز