تابستان 94؛ از برپایی نمایشگاه تا موفقیت نخبگان خوزستان در میادین قرآنی ملی

تابستان 94؛ از برپایی نمایشگاه تا موفقیت نخبگان خوزستان در میادین قرآنی ملی
گروه فعالیت های قرآنی: در تابستان 94 رخدادهای قرآنی بسیاری در استان به وقوع پیوست که می توان همه آنها را مطلوب دانست.

تابستان 94؛ از برپایی نمایشگاه تا موفقیت نخبگان خوزستان در میادین قرآنی ملی

گروه فعالیت های قرآنی: در تابستان 94 رخدادهای قرآنی بسیاری در استان به وقوع پیوست که می توان همه آنها را مطلوب دانست.
تابستان 94؛ از برپایی نمایشگاه تا موفقیت نخبگان خوزستان در میادین قرآنی ملی

اخبار دنیای تکنولوژی

روزنامه قانون